Skip to main content

Ontwerpbesluit boortoren ter inzage

Tot en met 8 juli aanstaande kan iedereen een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruiknemen van een tijdelijke boortoren op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. In het ontwerpbesluit van 24 mei jongstleden heeft de minister van EZK aangegeven, dat er vooralsnog geen bezwaren zijn tegen de installatie ten behoeve van de boring in de diepe Waddenbodem. Frisia begint eind juni met de inrichting van de boorlocatie in Harlingen. Aansluitend wordt een pompgebouw geplaatst. Daarna verwacht Frisia Zout te kunnen beginnen met de bouw van de boortoren en de boring.  

Zie hier het ONTWERPBESLUIT en overige documentatie

Het ontwerpbesluit  betreft alleen de oprichting en het in werking hebben van de boortoren. Frisia is nog in afwachting van een vergunning in het kader van de Waterwet. Vergunningverlener hier is Weterskip Fryslan. De zoutwinning onder de Havenmond zelf, zo'n drie kilometer uit de kust van Harlingen, is reeds vergund en is onherroepelijk.

Het ontwerpbesluit en relevante stukken liggen ook ter inzage  bij de gemeente Harlingen. Wij adviseren u voor de inzage eerst contact op te nemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0517.