Skip to main content

Aanvullend Meetnet

Ingenieursbureau Antea is begonnen met de aanleg van het Aanvullend Meetnet. Op de Rommelhaven, het Franekereind en de Zoutsloot zijn waterpeilbuizen geplaatst op de stabiele pleistocene laag. In de Fabrieksstraat is een 'tiltmeter' geplaatst die bodemdaling en scheefstand meet.
Er komen nog meters bij de visafslag en in kelders van enkele historische panden. Volgens bureau Holland Innovation Team, ontwerper van het meetnet, bieden de apparatuur op de wal en de meetgegevens van het Wad voldoende mogelijkheid  om eventuele trillingen, scheefstand en andere bewegingen te registreren. 

Wiebes geeft fiat winning Waddenzee

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken geeft zijn finale goedkeuring aan de zoutwinning onder de Waddenzee. Hij slecht de laatste hobbel die door de Tweede Kamer was afgedwongen. Een auditcommissie heeft onderzocht hoe goed het inzicht is in de gevaren van zoutwinning voor de natuur. Frisia Zout, onderdeel van het concern Esco, mag niet winnen als de natuur te zeer wordt aangetast. Dat is een harde afspraak met politiek Den Haag. In de Tweede Kamer rezen twijfels over de deugdelijkheid van een nulmeting. Bodemdaling kan namelijk funest zijn voor de aanwezige vogelsoorten in het Waddengebied.

LEES MEER IN DE LEEUWARDER COURANT 

 

Start zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout B.V. begint deze week met zoutwinning onder de Waddenzee. Het zout wordt gewonnen drie kilometer uit de kust van Harlingen. “We zijn blij dat we aan de slag kunnen”, aldus technisch directeur Bart Hendriks. De winning op het vasteland wordt volgend jaar afgebouwd. 

Lees meer: Start zoutwinning Waddenzee

Minister wil nulmeting 'volledig op orde'

Minister Wiebes van Econonomische Zaken en Klimaat schrijft in bijgaande brief aan de Tweede Kamer er op toe te zullen zien, dat de zoutwinning onder de Waddenzee "niet start voordat Frisia de nulmetingen volledig op orde heeft". 
pdfMinister wil nulmeting   

Waddenvereniging wil uitstel zoutwinning

Zoutwinning onder de Waddenzee moet niet worden toegestaan, zolang zoutbedrijf esco er niet in slaagt op een betrouwbare manier de gevolgen daarvan voor de natuur te monitoren. Daarvoor pleit de Waddenvereniging. De organisatie wijst op een recent rapport van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, die constateerde dat "een deel van de metingen nog onvoldoende is". De Waddenvereniging vindt dat de voorbereidingen voor de zoutwinning moeten worden stilgelegd ,,tot de noodzakelijke betrouwbaarheid 100 procent in orde is". De vereniging roept de Tweede Kamer op deze eis volgende week in een debat over mijnbouw neer te leggen bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Frisia erkent dat verbeteringen nodig zijn, maar heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om alles op orde te krijgen. ,,Het zit vooral in het interpreteren en presenteren van gegevens. We hebben de aanbevelingen van de commissie overgenomen en zijn druk bezig met het volgende rapport", reageert technisch directeur Bart Hendriks. Hij benadrukt dat de eerste rapportage een nulmeting was. ,,Een oefenronde.'' De zoutwinning begint naar verwachting in mei mondjesmaat. Momenteel is Frisia bezig met boringen. Daarbij ontstaat nog geen bodemdaling, zegt Hendriks. Pas volgend jaar zal de zoutwinning echt op stoom komen. Daarvoor is een positief oordeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage nodig. ,,Dat is een vergunningsvoorwaarde. Maar wij willen zelf natuurlijk ook geen schade toebrengen aan het mooie Waddengebied", verzekert de technisch directeur.

Lees hier het volledige bericht in de Leeuwarder Courant van 29-1-2020

Frisia optimaliseert meetprogramma

 Frisia Zout B.V. in Harlingen gaat het meet- en monitoringsprogramma  ten behoeve van zoutwinning onder de Waddenzee verder verbeteren. Dit na advies van de onafhankelijke Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee. “Het advies van de commissie sluit aan op onze eigen wensen”, aldus directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout B.V.  “Op basis van onderzoek blijkt dat er geen verlaging van de Waddenbodem plaats zal vinden.  Door tijdens de zoutwinning nauwgezet te monitoren hebben we straks absolute zekerheid en zullen eventuele effecten zichtbaar zijn”.
In 2018 werden door Frisia de nulmetingen uitgevoerd.  De Auditcommissie kan zich vinden in het meet- en monitoringsplan. Volgens de commissie hebben de nulmetingen bruikbare informatie opgeleverd. De bruikbaarheid en leesbaarheid van een deel van de metingen zijn echter nog onvoldoende. Onder andere het hergebruiken van meetgegevens van Rijkswaterstaat is nog niet gelukt. Met betrekking tot scholeksters, bonte strandlopers en kanoeten zijn de meetresultaten volgens de commissie nog niet compleet . Frisia gaat hier de komende maanden mee aan de slag.  

pdfPERSBERICHT AUDITCOMMISSIE 2019-12-19

pdfADVIES AUDITCOMMISSIE 2019-12-19

Frisia Zout B.V. heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee.  Frisia is in oktober van dit jaar gestart met de boring van circa 5.200 meter. Op dit moment is de boring ongeveer halverwege. Frisia verwacht vanaf mei volgend jaar met de zoutwinning te kunnen beginnen.  Het monitoringsprogramma is bedoeld om eventuele effecten van de zoutwinning te kunnen volgen en te voorspellen en om ongewenste effecten te voorkomen.  De zoutwinning zal worden gestopt of verminderd bij te veel bodemdaling of aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. In de stad Harlingen zal in afstemming met de Stichting Bescherming Historisch Harlingen een aanvullend meetnet worden aangelegd.
2019 was voor Frisia Zout B.V. het jaar van de start van de transitie van zoutwinning onder de Waddenzee.  De zoutwinning op land wordt binnen  afzienbare tijd gestopt. 

Vergunning pompgebouw

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten vergunning te verlenen voor de bouw van een pompstation op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. Op de eerdere (in augustus jongstleden) kennisgeving zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 november aanstaande bezwaar maken tegen het besluit van de minister. Het pompgebouw wordt gebruikt om water onder druk in de toekomstige caverne te kunnen pompen.

pdfDOWNLOAD BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-10

pdfDOWNLOAD PUBLICATIE BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-18

Minister akkoord met bouw boortoren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met de bouw en het in gebruik nemen van een tijdelijke boortoren bij Frisia Zout B.V. . Dit na advies van de provincie Fryslân, de gemeente Harlingen en de Inspecteur-generaal der Mijnen. De Waddenvereniging had eerder een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. De Minister heeft hier kennis van genomen en schrijft geen bedenkingen te hebben. Dit betekent, dat Frisia Zout B.V. verder kan met de voorbereidingen om te komen tot de al vergunde winning van steenzout.  Rechtstreeks belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het besluit. Dit beroep moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen. 
Lees hier het besluit van het Ministerie.

Waddenverenging dient zienswijze in

De Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik hebben van de boortoren op het terrein van Frisia Zout B.V.. De Waddenverenging is onder andere van mening, dat de eerder verleende natuurvergunning is gebaseerd op gedateerde uitgangspunten en gegevens.  De vereniging is van mening, dat een geactualiseerde beoordeling op zijn plaats is. Ook vindt de Waddenvereniging, dat gezien de zeespiegelstijging en sedimentatie er geen gebruiksruimte is voor het winnen van zout.

 pdfZienswijze Waddenvereniging    

Aanvankelijk leek het erop, dat geen enkele zienswijze was ingediend. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat de verwerking in Den Haag even op zich liet wachten.

Inrichting boorlocatie gestart

Op het terrein van Frisia Zout aan de Lijnbaan in Harlingen is een begin gemaakt met de inrichting van de boorlocatie. De werkzaamheden zijn voor iedereen te volgen via de webcam. Na de bouwvak verwacht Frisia te kunnen beginnen met de bouw van een pompgebouw en de oprichting van een (tijdelijke) boortoren. De daadwerkelijke boring staat eind dit jaar gepland. Deze boring zal zo’n twintig weken in beslag nemen. Hierna wordt de boortoren afgebroken.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik nemen van de boortoren zijn er geen zienswijzen ingediend. Voor de zoutwinning zelf is al eerder vergunning verleend. Ook met betrekking tot de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet zijn vooralsnog geen zienswijzen ingediend. Het betreft de vergunning voor aanleg van de winlocatie, de bouw van het pompgebouw en het uitvoeren van de geplande diepboring.
Zie ook VERGUNNINGEN

Ontwerpbesluit boortoren ter inzage

Tot en met 8 juli aanstaande kan iedereen een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruiknemen van een tijdelijke boortoren op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. In het ontwerpbesluit van 24 mei jongstleden heeft de minister van EZK aangegeven, dat er vooralsnog geen bezwaren zijn tegen de installatie ten behoeve van de boring in de diepe Waddenbodem. Frisia begint eind juni met de inrichting van de boorlocatie in Harlingen. Aansluitend wordt een pompgebouw geplaatst. Daarna verwacht Frisia Zout te kunnen beginnen met de bouw van de boortoren en de boring.  

Zie hier het ONTWERPBESLUIT en overige documentatie

Het ontwerpbesluit  betreft alleen de oprichting en het in werking hebben van de boortoren. Frisia is nog in afwachting van een vergunning in het kader van de Waterwet. Vergunningverlener hier is Weterskip Fryslan. De zoutwinning onder de Havenmond zelf, zo'n drie kilometer uit de kust van Harlingen, is reeds vergund en is onherroepelijk.

Het ontwerpbesluit en relevante stukken liggen ook ter inzage  bij de gemeente Harlingen. Wij adviseren u voor de inzage eerst contact op te nemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0517.               

Inwoners Harlingen dwingen inspraak af

NOS foto

"Een paar kilometer voor de kust van Harlingen wordt volgend jaar zout uit zee gehaald. Het bedrijf Frisia verwacht er veel van, maar bewoners zijn bang voor verzakking", aldus het NOS-journaal dat aanwezig was bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, Frisia Zout, de gemeente Harlingen en de provincie Fryslan. Een goede zaak deze samenwerking aldus voorzitter Anneke Visser van de Vereniging Oud-Harlingen: "Het wantrouwen is verdwenen".     

KIJK NOS_JOURNAAL 24 MAART 2019

ZIE OOK OMROP FRYSLAN

LC 2019-03-15

Afspraken zoutwinning bekrachtigd

Na ruim een jaar onderhandelen wordt maandag de samenwerkingsovereenkomst rond de zoutwinning in de Waddenzee bij Harlingen bekrachtigd. Op initiatief van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen zijn afspraken gemaakt over maatregelen om de veiligheid van de binnenstad en inwoners te waarborgen, voordat de zoutwinning door Frisia Zout in 2020 van start gaat. De overeenkomst geldt als voorbeeld van het ‘nieuwe veiligheidsdenken’ rond mijnbouwactiviteiten.

pdf2019-03-15 LC Afspraken zoutwinning na jaar bekrachtigd.pdf

Landelijke pilot moet Harlingen veiliger maken

Op de foto vrnl: burgemeester Roel Sluiter- Gemeente Harlingen, gedeputeerde Michiel Schrier- Provincie Fryslân, Jarig Langhout van Stichting Bescherming Historisch Harlingen, directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout. (foto: Joachim de Ruijter)

Maandag 18 maart 2019 hebben Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH), Frisa Zout B.V. , de gemeente Harlingen en de provincie Friesland een verregaande samenwerking ondertekend. Hoofddoelen van de samenwerking zijn bescherming van de historische binnenstad en het optimaal informeren van de inwoners van de Friese havenstad. De samenwerking is een initiatief van SBHH. Afgesproken is ondermeer, dat een uitgebreid meetnet in de stad zal worden aangelegd. Dit gebeurt aanvullend op het meetnet dat Frisia al heeft gerealiseerd in de Waddenzee. Het meetnet registreert trillingen, daling en scheefstand in de ondergrond. "En voorspelt ook mogelijke verandering, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen", aldus Jarig Langhout van SBHH. Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout: "We willen de winning zo veilig mogelijk doen. Een aanvullend meetnet in de stad hoort hierbij. Net als samenwerken met partijen die hetzelfde doel hebben: transparantie, veiligheid en het voorkomen van schade"  Minister Wiebes van EZK en ook het Staatstoezicht op de Mijnen zien de samenwerking als een voorbeeldpilot voor de rest van Nederland. 

pdfSamenwerkingsovereenkomst

pdfReactie Minister van EZK

pdfReactie Staatstoezicht op de Mijnen

Frisia Zout B.V. lanceert nieuwssite

Op deze site informeren we u over de transitie van zoutwinning onder land naar winning onder de Waddenzee bij Harlingen. Wij communiceren hier de voortgang van de transitie en de werkwijze van winning. Daarnaast verstrekken we voortdurend proactief informatie door middel van persberichten, presentaties, bijeenkomsten en digitale nieuwsbrieven.

Op deze site willen we ook uw vragen beantwoorden. Wij hebben hier op deze site al een begin gemaakt.