Vergunning pompgebouw

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten vergunning te verlenen voor de bouw van een pompstation op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. Op de eerdere (in augustus jongstleden) kennisgeving zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 november aanstaande bezwaar maken tegen het besluit van de minister. Het pompgebouw wordt gebruikt om water onder druk in de toekomstige caverne te kunnen pompen.

pdfDOWNLOAD BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-10

pdfDOWNLOAD PUBLICATIE BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-18

Minister akkoord met bouw boortoren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met de bouw en het in gebruik nemen van een tijdelijke boortoren bij Frisia Zout B.V. . Dit na advies van de provincie Fryslân, de gemeente Harlingen en de Inspecteur-generaal der Mijnen. De Waddenvereniging had eerder een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. De Minister heeft hier kennis van genomen en schrijft geen bedenkingen te hebben. Dit betekent, dat Frisia Zout B.V. verder kan met de voorbereidingen om te komen tot de al vergunde winning van steenzout.  Rechtstreeks belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het besluit. Dit beroep moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen. 
Lees hier het besluit van het Ministerie.

Waddenverenging dient zienswijze in

De Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik hebben van de boortoren op het terrein van Frisia Zout B.V.. De Waddenverenging is onder andere van mening, dat de eerder verleende natuurvergunning is gebaseerd op gedateerde uitgangspunten en gegevens.  De vereniging is van mening, dat een geactualiseerde beoordeling op zijn plaats is. Ook vindt de Waddenvereniging, dat gezien de zeespiegelstijging en sedimentatie er geen gebruiksruimte is voor het winnen van zout.

 pdfZienswijze Waddenvereniging    

Aanvankelijk leek het erop, dat geen enkele zienswijze was ingediend. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat de verwerking in Den Haag even op zich liet wachten.

Inrichting boorlocatie gestart

Op het terrein van Frisia Zout aan de Lijnbaan in Harlingen is een begin gemaakt met de inrichting van de boorlocatie. De werkzaamheden zijn voor iedereen te volgen via de webcam. Na de bouwvak verwacht Frisia te kunnen beginnen met de bouw van een pompgebouw en de oprichting van een (tijdelijke) boortoren. De daadwerkelijke boring staat eind dit jaar gepland. Deze boring zal zo’n twintig weken in beslag nemen. Hierna wordt de boortoren afgebroken.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik nemen van de boortoren zijn er geen zienswijzen ingediend. Voor de zoutwinning zelf is al eerder vergunning verleend. Ook met betrekking tot de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet zijn vooralsnog geen zienswijzen ingediend. Het betreft de vergunning voor aanleg van de winlocatie, de bouw van het pompgebouw en het uitvoeren van de geplande diepboring.
Zie ook VERGUNNINGEN

Ontwerpbesluit boortoren ter inzage

Tot en met 8 juli aanstaande kan iedereen een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruiknemen van een tijdelijke boortoren op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. In het ontwerpbesluit van 24 mei jongstleden heeft de minister van EZK aangegeven, dat er vooralsnog geen bezwaren zijn tegen de installatie ten behoeve van de boring in de diepe Waddenbodem. Frisia begint eind juni met de inrichting van de boorlocatie in Harlingen. Aansluitend wordt een pompgebouw geplaatst. Daarna verwacht Frisia Zout te kunnen beginnen met de bouw van de boortoren en de boring.  

Zie hier het ONTWERPBESLUIT en overige documentatie

Het ontwerpbesluit  betreft alleen de oprichting en het in werking hebben van de boortoren. Frisia is nog in afwachting van een vergunning in het kader van de Waterwet. Vergunningverlener hier is Weterskip Fryslan. De zoutwinning onder de Havenmond zelf, zo'n drie kilometer uit de kust van Harlingen, is reeds vergund en is onherroepelijk.

Het ontwerpbesluit en relevante stukken liggen ook ter inzage  bij de gemeente Harlingen. Wij adviseren u voor de inzage eerst contact op te nemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0517.               

Landelijke pilot moet Harlingen veiliger maken

Op de foto vrnl: burgemeester Roel Sluiter- Gemeente Harlingen, gedeputeerde Michiel Schrier- Provincie Fryslân, Jarig Langhout van Stichting Bescherming Historisch Harlingen, directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout. (foto: Joachim de Ruijter)

Maandag 18 maart 2019 hebben Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH), Frisa Zout B.V. , de gemeente Harlingen en de provincie Friesland een verregaande samenwerking ondertekend. Hoofddoelen van de samenwerking zijn bescherming van de historische binnenstad en het optimaal informeren van de inwoners van de Friese havenstad. De samenwerking is een initiatief van SBHH. Afgesproken is ondermeer, dat een uitgebreid meetnet in de stad zal worden aangelegd. Dit gebeurt aanvullend op het meetnet dat Frisia al heeft gerealiseerd in de Waddenzee. Het meetnet registreert trillingen, daling en scheefstand in de ondergrond. "En voorspelt ook mogelijke verandering, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen", aldus Jarig Langhout van SBHH. Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout: "We willen de winning zo veilig mogelijk doen. Een aanvullend meetnet in de stad hoort hierbij. Net als samenwerken met partijen die hetzelfde doel hebben: transparantie, veiligheid en het voorkomen van schade"  Minister Wiebes van EZK en ook het Staatstoezicht op de Mijnen zien de samenwerking als een voorbeeldpilot voor de rest van Nederland. 

pdfSamenwerkingsovereenkomst

pdfReactie Minister van EZK

pdfReactie Staatstoezicht op de Mijnen

Frisia Zout B.V. lanceert nieuwssite

Op deze site informeren we u over de transitie van zoutwinning onder land naar winning onder de Waddenzee bij Harlingen. Wij communiceren hier de voortgang van de transitie en de werkwijze van winning. Daarnaast verstrekken we voortdurend proactief informatie door middel van persberichten, presentaties, bijeenkomsten en digitale nieuwsbrieven.

Op deze site willen we ook uw vragen beantwoorden. Wij hebben hier op deze site al een begin gemaakt.

Frisia Zout BV Lange Lijnbaan 15 8861 NW Harlingen Email  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 0517-492499