Skip to main content

Meest gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


1. Waar vinden de boringen onder Waddenzee plaats?

De boortoren die nodig is, staat op het terrein van Frisia Zout in de industriehaven van Harlingen. De caverne (ruimte gevuld met pekelwater onder de grond in de steenzoutlaag) waaruit het zout wordt gewonnen bevindt zich op ca. 3 km. vanuit de kust onder de Waddenzee op een diepte van ca. 2,5 km. 

2. Wanneer vinden de boringen onder de Waddenzee plaats?

De eerste boring vindt plaats vanaf tweede helft 2019. 

3. Wat behelst een boring eigenlijk? 

De feitelijke boring vindt plaats vanaf de vaste wal op het terrein van Frisia Zout B.V. naar de beoogde plaats van de caverne oder de Waddenzee. Met gebruikmaking van een tijdelijke boortoren wordt een pijpleiding aangelegd van ca. zes kilometer. De pijpleiding eindigt in de steenzoutlaag. 

Aansluitend vindt de winning plaats. Via het pompstation op het terrein van Frisia Zout B.V. wordt zoet water ingebracht. Hiermee wordt het steenzout opgelost en wordt het ontstane pekelwater opgepompt en verwerkt. 

4. Wat zijn de risico’s van boring?

De boring kan meer tijd kosten dan gepland. De boortoren zal dan langer in bedrijf zijn, waardoor de werkzaamheden op de vaste wal langer merkbaar zijn voor de directe omgeving. 

5. Hoe worden de risico’s beperkt?

Frisia heeft gedurende tientallen jaren veel kennis opgedaan met betrekking tot de techniek van het boren en de effecten hiervan. Dankzij deze jarenlange ervaring weet Frisia risico's te vermijden. 

6. Kan ik bezwaar maken tegen de boringen?

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de vergunning per 9 september 2019 verleend. Tegen deze definitieve omgevingsvergunning, die alleen betrekking heeft op de boring zelf, kunnen direct belanghebbenden binnen zes weken beroep aantekenen bij: 
Rechtbank Noord-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen
Tegen de effecten van de winning is geen bezwaar meer mogelijk. De vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en het winningsplan zijn verleend en onherroepelijk.  

7. Is boren hetzelfde als winnen?

Nee, boren is niet hetzelfde als winnen.
Boren is het maken van een gat in de diepe ondergrond waarin de pijpleiding wordt aangebracht.
Winnen is zoet water inbrengen in de caverne, het zout hiermee oplossen en het zo ontstane pekelwater pompen naar de verwerkingsinstallatie op het terrein van Frisia.    

8. Wat zijn de gevolgen van winning onder de Waddenzee?

Als gevolg van winning onder de Waddenzee zal pleistocene bodemdaling optreden. Dit is daling in de diepe ondergrond. Deze daling werkt weliswaar door naar de Wadbodem, omdat deze daling wordt gecompenseerd door (natuurlijke) neerslag van zand en slib. Verklaring: De Waddenzee is een getijdenbekken. Na iedere beweging blijven zand en slib achter in de vloedkom. Door dit proces neemt het plaatareaal in de Waddenzee toe. Als gevolg van de winning zal deze toename naar verwachting iets minder verlopen.    

9. Wat zijn de gevolgen van winning onder de vaste wal?

Onder het vasteland zal een lichte mate van bodemdaling optreden. Op basis van de huidige prognose zal dit minder zijn dan 2 centimeter. Ook zal sprake zijn van een geringe scheefstand. Deze blijft ruimschoots binnen de geldende schadecriteria. Met een uitgebreid meetprogramma worden deze effecten gemeten en bewaakt.     

10. Wat zijn de risico's van winning mbt de Waddenzee?

Op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld dat de effecten van bodemdaling zullen worden gecompenseerd door natuurlijk herstel in de vorm van neerslaan van zand en slib. Indien zal blijken dat de effecten anders zullen zijn, kan middels de Hand Aan De Kraan (HADK) principe de winning worden beperkt of worden gestopt. Dit controlemechanisme is onderdeel van het goedgekeurde Winningsplan. Voor de afsluiting van het cavernedak wordt wereldwijd en dus ook door Frisia dieselolie gebruikt. Voor deze olie is nog geen alternatief. Na stopzetting van de winning wordt de olie verwijderd en grotendeels hergebruikt.     

11. Wat zijn de risico's van winning mbt de vaste wal?

Op de vastewal naast het fabrieksterrein van Frisia Zout wordt de boorlocatie voorzien van een vloeistofdichte bodem en een opvangsysteem. Hiermee wordt verspilling van vloeistoffen voorkomen.  

12. Hoe worden de risico's beperkt?

Risicomanagement heeft voor Frisia Zout de hoogste prioriteit. Met gebruikmaking van een uitgebreid meetnet kan Frisia ontwikkelingen volgen, voorspellen en pro-actief handelen. Maandelijks wordt gerapporteerd aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM).  

13. Kan ik bezwaar maken tegen de winning?

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen de winning. De vergunningen voor het winningsplan en de Natuurbeschermingswet zijn verleend en zijn onherroepelijk. Frisia Zout is uiteraard gehouden aan de vergunningsvoorwaarden.